Flasken af de fleste syrer og baser


I kemilaboratoriet står der på flasken af de fleste syrer og baser 1M. Elever fra folkeskolen må ikke arbejde med stærkere koncentrationer end 4M, men hvad betyder det store M egentligt? Og hvordan kan du i praksis bestemme en ukendt koncentration af en syre? - hvordan?

Request for Solution File

Ask an Expert for Answer!!
Other Subject: Flasken af de fleste syrer og baser
Reference No:- TGS0148631

Expected delivery within 24 Hoursrs

2015 ©TutorsGlobe All rights reserved. TutorsGlobe Rated 4.8/5 based on 34139 reviews.